Algemene voorwaarden

TOPIC TRAVEL

TOPIC TRAVEL is onderdeel van @Leisure. TOPIC TRAVEL is aangesloten bij ANVR, SGR en Stichting Calamiteitenfonds Reizen en gecertificeerd met het Thuiswinkel Waarborg.

ANVR

TOPIC TRAVEL is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op www.TOPIC TRAVEL.nl worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Voor die zaken waarin onze algemene voorwaarden niet voorzien, verwijzen wij u naar de ANVR Reisvoorwaarden.

www.anvr.nl

ANVR Reisvoorwaarden:

Klik hier voor de ANVR Reisvoorwaarden in PDF.

SGR

TOPIC TRAVEL is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor meer informatie betreffende SGR, verwijzen wij u naar de SGR-garantieregeling. www.SGR.nl

Calamiteitenfonds

TOPIC TRAVEL is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument een (deel) van uw reissom terugkrijgt indien uw bij TOPIC TRAVEL geboekte verblijf als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig door kan gaan; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien u als gevolg van een calamiteit uw bij TOPIC TRAVEL geboekte verblijf moet aanpassen of afbreken.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Voor deze verplichte garantie betaalt u EUR 2,50 per reservering (geldig voor maximaal 9 personen), met uitzondering van reserveringen van in Nederland gesitueerde accommodaties en/of vervoer binnen Nederland alsmede reserveringen met een huursom die lager is dan EUR 150,-.

Voor meer informatie betreffende het Calamiteitenfonds, verwijzen wij u naar de

Calamiteitenfonds garantieregeling. www.calamiteitenfonds.nl

Thuiswinkel Waarborg

TOPIC TRAVEL is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. Thuiswinkel Waarborg staat voor de veiligheid en betrouwbaarheid van een online webshop. De werkwijze en voorwaarden van TOPIC TRAVEL zijn in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt ieder jaar plaats. 

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder TOPIC TRAVEL: TOPIC TRAVEL, een merk van @Leisure en hieraan gelieerde ondernemingen, hierna te noemen TOPIC TRAVEL. (Hoofd)Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van TOPIC TRAVEL huurt of wenst te gaan huren. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)Huurder in het vakantiehuis verblijft. Beheerder: degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt. Consument: een natuurlijke persoon die een vakantiehuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde TOPIC TRAVEL of Huurder. Eigenaar: de rechtsmatige eigenaar van een vakantiehuis (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur aan TOPIC TRAVEL heeft aangeboden. Boeking: een door TOPIC TRAVEL geaccepteerde reservering van een vakantiehuis. Vakantiehuis: bijvoorbeeld een huis dat als vakantieaccommodatie door TOPIC TRAVEL ter verhuur wordt aangeboden. Verblijf: het feitelijke gebruik van een vakantieaccommodatie. Verblijfticket: voucher.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van TOPIC TRAVEL. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door TOPIC TRAVEL schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen TOPIC TRAVEL en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen TOPIC TRAVEL en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

Herroepingsrecht

TOPIC TRAVEL wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door TOPIC TRAVEL geleverd.

Prijzen en tarieven

Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en de kosten van een schadeverzekering maar exclusief kosten van een annulering en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaak-kosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van TOPIC TRAVEL.

Betaling

TOPIC TRAVEL heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van TOPIC TRAVEL op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat TOPIC TRAVEL tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

De klant ontvangt na het plaatsen van een reservering een bevestiging van TOPIC TRAVEL: de definitieve boeking. Na ontvangst van deze definitieve boeking, is een onmiddellijke aanbetaling van minimaal 30% van de totale kosten van de reissom aan TOPIC TRAVEL verschuldigd, plus de premie voor (annulerings )verzekeringen, indien deze door de klant zijn aangevraagd. Ook een borg, indien deze namens de huiseigenaar door TOPIC TRAVEL geïncasseerd wordt, wordt middels deze aanbetaling geïncasseerd.

De resterende reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek betaald te worden. Indien in twee termijnen betaald wordt, dan wordt een week voor het verstrijken van de tweede termijn een herinnering gestuurd. In geval van een vertrekt voor de reis binnen een termijn van zes weken, dan moet de gehele betaling in één keer worden voldaan. Bij een vertrek binnen veertien dagen moet de betaling in één keer en via creditcard (alle landen), iDEAL (alleen NL) of Mister Cash (alleen BE) voldaan worden.

Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening van TOPIC TRAVEL.

Indien de te betalen bedragen niet volledig zijn betaald, zelfs niet na een betalingsherinnering, dan heeft TOPIC TRAVEL het recht de reisovereenkomst op te heffen en een schadevergoeding te berekenen overeenkomstige annuleringsclausule.

De opheffing van de overeenkomst houdt in dat TOPIC TRAVEL de overeenkomst zal terugtrekken en het vakantiehuis vrij zal geven voor andere klanten om het betreffende vakantiehuis te reserveren. Dit houdt in dat TOPIC TRAVEL geen enkele garantie meer zal geven dat het huis, ook in geval van een te late betaling, nog beschikbaar zal zijn. De klant kan zich er niet op beroepen dat een te late betaling recht geeft op de reservering van het vakantiehuis en neemt het risico dat het vakantiehuis niet meer beschikbaar is.

Zodra TOPIC TRAVEL het volledige bedrag van de klant heeft ontvangen, zal TOPIC TRAVEL de klant het verblijfsticket en eventuele andere reisbescheiden toesturen.

Borgsom

De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis ter plaatse een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd! De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Eigenaar of de Beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst en op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service en schoonmaakkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekening nummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de beheerder te melden.

Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het vakantiehuis

De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 19.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken.

De Huurder dient, tenzij op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. TOPIC TRAVEL is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.

De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door TOPIC TRAVEL of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

Overlast door gebruik van alcoholische drank, groepsvorming en/of ander hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst. 

De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.

De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Annulering door de klant, omboeking, vervanging personen

1 Annulering

U kunt uw definitieve boeking niet kosteloos annuleren. Hoe dichter bij de aankomstdatum, hoe meer kosten er zijn gemaakt om uw verblijf voor te bereiden. Daarom is de hoogte van de annuleringskosten hiervan afhankelijk:

■ tot en met 43 dagen voor de aankomstdatum: 10% van de reissom;

■ van 42 tot en met 29 dagen voor de aankomstdatum: 40% van de reissom;

■ van 28 dagen tot en met de laatste dag voor de aankomstdatum: 90% van de reissom;

■ voor latere annulering of bij het niet verschijnen wordt de volledige reissom in rekening gebracht.

Onze annuleringsvoorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. De voor uw boeking geldende voorwaarden vindt u terug in uw huurovereenkomst. Heeft u een annuleringsverzekering via ons afgesloten en annuleert u de boeking met een voor de verzekering geldige en aantoonbare reden, dan berekenen wij de restitutie over de reissom. U ontvangt indien van toepassing op uw boeking ook de volledige bijdrage voor het calamiteitenfonds en de reisverzekering retour. Boekingskosten en de premie van de annuleringsverzekering worden niet uitgekeerd.

Mocht u een vakantiehuis hebben geboekt via een website van een van onze partners, dan kan het zijn dat de annuleringsvoorwaarden van deze partner gelden. Als dit het geval is, dan zal dit bij uw boeking vermeld worden. (ANVR vw 9.4)

Annuleringen verwerken wij gedurende de werkdag. Indien een annulering na het einde van de werkdag bij ons binnen komt, verwerken wij deze de eerstvolgende werkdag. De eerstvolgende werkdag is bepalend voor de vaststelling van de annuleringskosten. (ANVR vw 1.3, 9.1, 9.8 en Belvilla vw)

2 Wijzigingen

In geval van veranderingen in de reisdatum of de gekozen huisvesting, voor zover dit mogelijk is, berekent TOPIC TRAVEL de annuleringskosten volgens de vergoeding in bovenstaande clausule plus een vergoeding van EUR 27,00. TOPIC TRAVEL is niet verplicht om de gewenste wijzigingen uit te voeren.

3 Vervangingen

De klant kan TOPIC TRAVEL verzoeken zich te laten vervangen door een andere persoon, die de rechten en plichten uit de reisovereenkomst overneemt. Hiertoe dient de klant dit tijdig aan TOPIC TRAVEL mede te delen, zodat de noodzakelijke wijzigingen gemaakt kunnen worden.

TOPIC TRAVEL kan zich verzetten tegen de overname door deze andere persoon, indien deze  derde niet voldoet aan vereisten voor deze reis of indien niet voldaan kan worden aan wettelijke regelingen of administratieve vereisten. Indien een andere persoon in plaats treed van de klant, dan zijn zowel deze persoon als de klant hoofdelijk aansprakelijk jegens TOPIC TRAVEL voor de reissom en de ontstane meerkosten. Voor de wijzigingen van de naam van de persoon rekent TOPIC TRAVEL EUR 27,00.

 

Productomschrijving

Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door TOPIC TRAVEL geselecteerd. TOPIC TRAVEL staat in voor de juistheid van de omschrijving van het vakantiehuis. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van TOPIC TRAVEL.

Klachten

De melding van een klacht kan telefonisch tijdens kantooruren op het telefoonnummer van TOPIC TRAVEL (+31 (0)70 416 8 416) geschieden. In het hoogseizoen hanteert TOPIC TRAVEL ruimere openingstijden.

Indien een klacht, na overleg met de Eigenaar/Beheerder en TOPIC TRAVEL, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht schriftelijk (dat kan d.m.v. een bij Eigenaar/Beheerder aan te vragen meertalig klachtenformulier), binnen 30 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats, aan TOPIC TRAVEL te zenden.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

Overmacht

Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

Privacy

TOPIC TRAVEL zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. TOPIC TRAVEL zal een daarvoor in aanmerking komende verwerking van persoonsgegevens aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Aanvullende reisinformatie